• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh táo trước thủ đoạn đánh tráo khái niệm về "Quyền dân tộc tự quyết"

Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời cho đến nay, các thế lực thù địch vẫn chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận những thành quả các mạng mà Đảng mà nhân dân ta đã đạt được. Một trong những thủ đoạn mà chúng thường xuyên sử dụng là đánh tráo khái niệm “dân tộc” trong lý luận về quyền dân tộc tự quyết của Chủ nghĩa Mác - Lênin để kích động đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta đòi tự trị, ly khai. Hành động dơ bẩn này của chúng không gì ngoài mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị hòng thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”.

Cảnh giác với thủ đoạn tinh vi

Lợi dụng lý luận về quyền dân tộc tự quyết của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, một số phần tử chống đối nhà nước ta, rêu rao nói xấu trên mạng xã hội rằng: Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm chủ nghĩa Mác - Lênin, vi phạm Luật pháp Quốc tế, vu cáo Nhà nước ta "phân biệt đối xử, đàn áp người dân tộc thiểu số", ép người dân tộc thiểu số phải “bỏ đạo, bỏ văn hoá dân tộc” … để kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số biểu tình, bạo loạn đòi “quyền dân tộc tự quyết, tự quản”. Nhưng sự thật thì sao?

Bàn về vấn đề dân tộc V.I.Lênin đã đưa ra định nghĩa về quyền dân tộc tự quyết như sau: “Quyền dân tộc tự quyết có nghĩa là quyền phân lập về mặt Nhà nước của các dân tộc đó ra khỏi tập thể dân tộc khác, có nghĩa là sự thành lập một quốc gia dân tộc độc lập[1]. Xét trong bối cảnh ra đời của Chủ nghĩa Mác Lê nin, khi đó phần lớn các quốc gia, dân tộc trên thế giới bị áp bức, bóc lột, là thuộc địa của các nước Đế quốc, thì dân tộc trong định nghĩa quyền dân tộc tự quyết của Lênin được hiểu với ý nghĩa quốc gia (Nation) chứ không phải dân tộc theo nghĩa tộc người (Ethnie).

Bàn về quyền của các dân tộc thiểu số V.I.Lênin cũng đã nhấn mạnh: “Chúng ta đòi hỏi một sự bình đẳng tuyệt đối về mặt quyền lợi cho tất cả các dân tộc trong quốc gia và sự bảo vệ vô điều kiện các quyền lợi của mọi dân tộc ít người”[2].

Trong Luật pháp Quốc tế, Khoản 2 điều 1 Hiến chương Liên hợp quốc ghi nhận “phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền và dân tộc tự quyết”. Tuyên bố năm 1970 về các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế đã khẳng định “việc thiết lập một nhà nước độc lập có chủ quyền hay tự do gia nhập vào nhà nước độc lập khác hoặc liên kết với quốc gia đó cũng như việc thiết lập bất cứ chế độ chính trị nào do nhân dân tự do quyết định là các hình thức thể hiện quyền dân tộc tự quyết”. Như vậy dân tộc tự quyết trong Luật pháp Quốc tế cũng được hiểu là dân cư sinh sống trên một vùng lãnh thổ nhất định.

Còn dân tộc theo nghĩa là tộc người thiểu số được Luật pháp Quốc tế ghi nhận trong 02 Công ước Quốc tế là Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người của Liên hợp quốc (UDHR) năm 1948: “Mọi người sinh ra đều được hưởng tất cả các quyền và tự do không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội” và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) năm 1966 ghi: “Tại những nước có nhiều nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo và ngôn ngữ cùng chung sống, thì những cá nhân thuộc các dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và các thiểu số đó, cùng với những thành viên khác của cộng đồng mình, không thể bị tước bỏ quyền được thụ hưởng nền văn hóa riêng, quyền được thể hiện và thực hành tôn giáo riêng hoặc quyền được sử dụng tiếng nói riêng của họ”.

Như vậy cả trong lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Luật pháp Quốc tế đều ghi nhận quyền dân tộc tự quyếtquyền dân tộc thiểu số là 02 khái niệm khác nhau.  Lợi dụng vào việc sử dụng từ đồng âm trong tiếng Việt, các thế lực thù địch đã cố tình đánh tráo khái niệm khiến cho người nghe dễ nhầm lẫn, hoang mang, mất niềm tin. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng hết sức nguy hiểm. Chúng kết hợp luận điệu xuyên tạc này với đặc điểm của các dân tộc thiểu số như nguồn gốc xuất xứ, tâm lý, phong tục tập quán, tôn giáo và những vấn đề còn tồn tại nảy sinh trong đời sống xã hội như tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, phân hóa giàu nghèo… để lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nổi bật là những vụ việc cổ vũ thành lập “Nhà nước Đề Ga độc lập” ở Tây Nguyên,  kích động đồng bào người Khmer phục hồi “Vương quốc Chămpa” ở Nam Trung Bộ, kích động việc thành lập “Vương quốc Mông” ở Tây Bắc…. Thực chất những vụ việc này đều có sự tiếp tay của các tổ chức phản động ở nước ngoài, là âm mưu, thủ đoạn chính trị của các thế lực thù địch nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo huyện Yên Sơn thăm hỏi đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Sơn

Các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển

Ở Việt Nam, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam  luôn xác định công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.[3] Đồng bào các dân tộc thiểu số đã trở thành một bộ phận máu thịt không thể tách rời trong khối đại đoàn kết dân tộc. Khối đại đoàn kết vững mạnh ấy là cơ sở, là cội nguồn để đất nước ta giành được những thắng lợi to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới ngày nay.

Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ khi đổi mới đến nay,  Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Điều 5, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình; Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước”.

Hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhiều chính sách hướng tới đồng bào các dân tộc thiểu số như: chương trình 135, chính sách giáo dục đào tạo, chính sách y tế, các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…  đã giúp đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao trình độ nhận thức, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện. Theo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực hiện trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Ủy ban Dân tộc cho thấy tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 4%/năm. Những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số được được bảo tồn, phát huy. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, nhiều làng văn hóa của các dân tộc thiểu số được hình thành, thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho đồng bào. Công tác phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số luôn được quan tâm. Ngày càng có nhiều những cán bộ là con em người dân tộc thiểu số giữ vị trí chủ chốt, quan trọng trong bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Từ lý luận của Chủ nghĩa Mác Lê nin, luật pháp quốc tế đến thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta chúng ta có thể khẳng định rằng Việt Nam không vi phạm nguyên tắc lý luận quyền dân tộc tự quyết của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, không vi phạm Luật pháp Quốc tế. Đây chỉ là luận điệu xuyên tạc của các phần tử xấu.

Để không thế lực nào có thể chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch các cấp, các ngành cần vào cuộc tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu đúng về quyền dân tộc tự quyết. Mỗi người dân phải nâng cao sức đề kháng của bản thân, nhận diện được những thông tin xấu, độc để không bị các thế lực thù địch, lợi dụng, lôi kéo, kích động.

Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền vì nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết tốt các vấn đề mẫu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở như tranh chấp đất đai, công tác tôn giáo, có chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các địa phương cần triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chính sách về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm đào tào, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.  Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia tổ chức, lãnh đạo, tác động, nêu gương, góp phần giúp đồng bào nỗ lực vượt khó, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cuối cùng mỗi chúng ta hãy là những hạt nhân tích cực, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,  ra sức xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. 

Đoàn kết dân tộc là quy luật muôn đời để dựng nước và giữ nước, là cội nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vững niềm tin theo Đảng, mọi mưu đồ chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thất bại./.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. V.I.Lênin: Toàn tập, t.25, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980,
  2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật,
 

[1] V.I.Lênin: Toàn tập, t.25, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tr.303.

[2]V.I.Lênin: Toàn tập, t.23, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tr.266.

 

 

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t4, tr.249

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Bình chọn
noData
Không có dữ liệu
Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 615
Hôm qua : 1.068