Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ để xây dựng của hàng kinh doanh tổng hợp Mỹ Bằng xã Mỹ Bằng , huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang