1 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

   Đ/C Trần Giang Tuyên
   Thủ trưởng cơ quan Tổ chức -
       Nội vụ huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C Nhữ Hùng Thông
Phó Thủ Trưởng Cơ quan tổ chức
Nội vụ huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C Vũ Mạnh Cường
Phó  Thủ Trưởng Cơ quan tổ chức
Nội vụ huyện

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Đỗ Nho Sơn
Phó ThủTrưởng Cơ quan tổ chức - Nội vụ huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Huyện

 

 

Đ/c Đặng Phi Trường
Phó Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Huyện

 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Đ/C Nguyễn Mạnh Thuấn
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

 

 

 

         Đ/C Nguyễn Quang Thắng
             Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

4. Ban Dân vận Huyện ủy

 

Đ/C Lê Thị Hoa

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
                   Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện                       Thủ trưởng Cơ quan Khối Dân,

 

 

 

5. Văn phòng Huyện ủy