Đ/c Phạm Kiên Cường

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

btv-4_f7e7c.jpg

Đ/c Vũ Hồng Xuân

Phó Chủ tịch HĐND Huyện