1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 Đ/c Đỗ Xuân Hải
Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Yên Sơn

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4afe45afd860173e4e71.jpg

Đ/c Tạ Văn Tình

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

5. Phòng Dân tộc

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

e9315696ca5905075c48(2).jpg

Đ/c Hoàng Thị Chuyên
Trưởng phòng

9323aab5367af924a06b(1).jpg

Đ/c Trần Thị Thanh Thuỷ
Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Phòng Y tế

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

843ae29f7250bd0ee441.jpg
Đ/c Chẩu Bình Yên
Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng
Phó trưởng phòng