1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

2. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Yên Sơn

 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

5. Phòng Dân tộc

 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

7. Phòng Y tế

 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo