1. Ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch UBND huyện

2. Ông Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện

3. Ông Đinh Văn Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện

4. Ông Bùi Quang Tuấn, Trưởng Công an huyện, Ủy viên

5. Ông Trịnh Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Ủy viên

6. Ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, Ủy viên

7. Bà Dương Ngọc Huyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Ủy viên

8. Bà Hoàng Thị Chuyên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Ủy viên

9. Ông Đặng Phi Trường, Chánh Thanh tra huyện, Ủy viên

10. Ông Đỗ Xuân Hải, trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện, Ủy viên

11. Ông Phạm Công Nguyên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy viên

12. Bà Trần Thị Bình Phước, Trưởng phòng Dân tộc huyện, Ủy viên

13. Ông Đỗ Chí Thanh, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện, Ủy viên

14. Ông Trịnh Văn Thuật, Trưởng phòng Y tế huyện, Ủy viên

15. Ông Nguyễn Đắc Tiến, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Ủy viên