Ý kiến góp ý

Góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ...

Ngày hết hạn: 01-01-1900

Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXIII

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/HU ngày 17/3/2020 của Huyện ủy Yên Sơn về Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXIII và việc nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, UBND huyện Yên ...

Ngày hết hạn: 30-06-2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Quyết định số 1076/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), UBND huyện Yên Sơn lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, cá ...

Ngày hết hạn: 14-09-2015

Lấy ý kiến Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch của Chính phủ), Bộ Tư ...

Ngày hết hạn: 05-04-2015