Ủy ban nhân dân

Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ bẩy, ngày 13-06-2015, 06:08

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng


Đ/C Đỗ Xuân Hải
Trưởng phòng


Đ/C Phạm Hồng Nghĩa
Phó Trưởng phòng

 

 

 

2. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Yên Sơn

Đ/C Đỗ Chí Thanh
Trưởng phòng

 


Đ/C Hà Quốc Trung
Phó trưởng phòng

 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Đ/c Tạ Văn Tình
Trưởng phòng


Đ/C Trần Hữu Hùng
Phó Trưởng phòng

 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/C Nguyễn Đắc Tiến
Trưởng phòng


Đ/c Đoàn Quỳnh Phương
Phó phòng
                                                         

5. Phòng Dân tộc

Đ/C Trần Thị Bình Phước
Trưởng phòng

   

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/C Hoàng Thị Chuyên
Trưởng phòng

Đ/C Trần Thị Thanh Thủy
Phó Trưởng phòng

Đ/C Đỗ Văn Oánh
Phó Trưởng phòng

 

7. Phòng Y tế

Đ/C Trịnh Văn Thuật
Trường phòng

   

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo


Đ/C Lê Hoàng Anh
Phó trưởng phòng


Đ/C Chẩu Bình Yên

Phó trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng
Phó trưởng phòng