Hội đồng nhân dân

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 16:50

 


Ông Nguyễn Đức Cường
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 


Bà Lại Thị Thúy Vân
Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện